Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Työehtosopimuksiin sisältyy usein määräyksiä luottamusmiehistä. Luottamusmiehet ovat ammattiosastojen asettamia tai työntekijöiden keskuudestaan valitsemia työpaikan työntekijöitä, jotka toimivat työntekijöiden edustajana työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa ja usein myös työlainsäädännön kuten yhteistoimintalain soveltamista koskevissa asioissa ja muissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Työpaikalla voi olla useita pääluottamusmiehiä, luottamusmiehiä ja heidän varamiehiään.

Työpaikoilla, joilla ei sovelleta työehtosopimusta tai jos työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä luottamusmiehestä, työntekijät voivat valita keskuudestaan yhden luottamusvaltuutetun henkilöstöryhmää kohden. Luottamusvaltuutetuista tuli säännökset työsopimuslakiin vasta vuonna 2001. Sitä ennen ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmä ei voinut valita luottamusmiestä vastaavaa henkilöä keskuudestaan. Ylemmät toimihenkilöt valitsivat yhteyshenkilöitä, jotka eivät kuitenkaan nauttineet korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan samaa irtisanomissuojaa kuin luottamusmiehet.

Sekä luottamusmiehellä että luottamusvaltuutetulla on oikeus saada tehtävien hoitamista varten tietoja työnantajalta muun muassa työntekijän palkka-asioista ja työaikaa ja vuosilomaa koskevista asioista. Luottamusmiehet ja luottamusvaltuutetut saavat vapautusta työstä työehtosopimuksessa tai laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi sekä myös korvausta menetetyistä ansioista.

Luottamusmiehen irtisanomisesta ja lomauttamisesta on yleensä sovittu työehtosopimuksissa, jolloin noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä. Jollei tällaisia määräyksiä ole, noudatetaan työsopimuslain säännöksiä kuten luottamusvaltuutetunkin osalta. Työsopimuslain mukaan sekä luottamusmiehen että luottamusvaltuutetun lomauttaminen tai irtisanominen henkilökohtaisella perusteella edellyttää, että niiden työntekijöiden enemmistö, joita luottamusmies tai luottamusvaltuutettu edustaa, antaa siihen suostumuksensa. Luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun lomauttaminen tai irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä tai yrityksen saneerausmenettelyn tai konkurssin yhteydessä on mahdollista vain, jos luottamusmiehen tai -valtuutetun työ päättyy kokonaan eikä luottamusmiestä tai -valtuutettua voida sijoittaa tai kouluttaa muuhun ammattitaitoa vastaavaan tai muutoin sopivaan työhön. Käytännössä luottamusmiehet ja luottamusvaltuutetut ovat siten viimeisiä yrityksestä lomautettavia tai irtisanottavia. Luottamusmiehet ja luottamusvaltuutetut eivät nauti mitään poikkeuksellista suojaa työsopimuksen purkamistilanteissa. Purkamistilanteissakin voi kuitenkin tulla arvioitavaksi se, onko purkaminen todellisuudessa johtunut ilmoitetun purkamisperusteen sijasta siitä, että työntekijä toimii luottamusmiehenä tai luottamusvaltuutettuna. Lainsäädännöllä pyritään turvaamaan sitä, ettei työnantaja huononna työntekijän asemaa sen vuoksi, että hän toimii työntekijöiden luottohenkilönä.