Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Lokakuussa 2001 tuli voimaan laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lakia sovelletaan kaikilta osin työ- ja virkasuhteessa sekä virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, vaikka laki puhuukin vain työntekijästä. Lisäksi lakia sovelletaan työnhakijoihin. Nyt lokakuun alusta lakiin lisätään säännökset työntekijän sähköpostin suojasta, kameravalvonnasta ja huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä.

Lain keskeinen tavoite on ollut henkilö- ja soveltuvuusarviointien teettäjien ja testattavien oikeuksien ja velvollisuuksien täsmentäminen. Arviointi voi liittyä työntekijän koulutuksen tarpeen tai uralla etenemisen arviointiin, mutta myös työsopimuksen mahdolliseen päättämiseen esimerkiksi yhteistyökyvyttömyystapauksessa tai arviointi voi liittyä päätöksentekoon työntekijälle annettavasta varoituksesta. Arviointia ovat esimerkiksi testit, esimies-alaiskeskustelut tai työnhakijan työhaastattelu. 

Laki lähtee siitä, että työnantajalla on oikeus arvioida vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työtekijälle tarjoamiin etuuksiin tai johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. Siten esimerkiksi vapaa-aikaa koskevat tiedot tai muut yksityiselämää koskevat tiedot eivät ole lähtökohtaisesti laissa tarkoitettuja tarpeellisia henkilötietoja, joita työnantajalla olisi oikeus käsitellä ja arvioida. Tarpeelliset henkilötiedot on kerättävä ensisijaisesti työntekijältä itseltään. Muualta kerättyihin tietoihin on saatava tietyin, esimerkiksi viranomaisen luovuttamia tietoja koskevin poikkeuksin työntekijän suostumus. Samanarvoisessa asemassa ovat sekä kirjallisesti että suullisesti saadut tiedot. Lisäksi työntekijällä on oltava oikeus arvioinnin jälkeen ja ennen kuin arvioinnin tuloksia käytetään häntä koskevassa päätöksenteossa tutustua saatuihin tuloksiin ja tarkastaa tulosten virheettömyys ja saada maksutta kirjallinen lausunto arvioinnista, mikäli työnantajalla on tällainen lausunto. 

Jos arvioitsijana on asiantuntija, työnantajalla säilyy velvollisuus kontrolloida arviointityötä. Työntekijän esimiehen tekemä arviointi on saatettava asiantuntevaksi ja luotettavaksi eli työnantajan on kontrolloitava omaa toimintaansa. 

Lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä sisältyy rangaistussäännös työnantajan tahallisten tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutettujen rikkomusten varalta. Työnantaja voi lisäksi rikkoa työsopimuslain syrjintäkieltoa tai tasapuolisuusvelvoitetta, jos arviointi koskee ilman hyväksyttävää syytä vain tiettyä ryhmää tai vain tiettyä henkilöä. 

Arvioinnin jälkeen voidaan joutua pohtimaan myös yksityisyyden suojaa muiden lakien valossa, mikäli arvioinnin tulokset esimerkiksi talletetaan rekisteriksi.