Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Tasa-arvo yhdenvertaisuus, yksityisyyden suoja ja epäasiallinen kohtelu

Julkisuudessakin on silloin tällöin esillä erilaisia syrjintäväitteitä työelämässä, joista ”perinteisin” lienee se, että naisia syrjitään miesten kustannuksella. Näitä tilanteita säätelee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskeva laki.

Lue lisää: Tasa-arvoasiaa

Työsopimuslain 2 luvun 2 §:ssä on säädetty tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta ja tähän liittyvästä syrjintäkiellosta. Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Tätä yleislauseketta on täydennetty ns. epätyypillisten työsuhteiden osalta niin, että määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.

Lue lisää: Tasapuolisen kohtelun vaatimus

Helmikuun alussa on tullut voimaan yhdenvertaisuuslaki. Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä kieltää syrjintä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lailla ei kumottu muihin lakeihin sisältyviä syrjintää koskevia säännöksiä, joten sukupuoleen perustuva syrjintä ratkeaa yhä tasa-arvolain säännösten mukaan ja esimerkiksi työnantaja voi yhä syrjinnässään syyllistyä sellaiseen menettelyyn, että hänen tekonsa katsotaan rikokseksi.

Lue lisää: Uusi yhdenvertaisuuslaki

Lokakuussa 2001 tuli voimaan laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lakia sovelletaan kaikilta osin työ- ja virkasuhteessa sekä virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, vaikka laki puhuukin vain työntekijästä. Lisäksi lakia sovelletaan työnhakijoihin. Nyt lokakuun alusta lakiin lisätään säännökset työntekijän sähköpostin suojasta, kameravalvonnasta ja huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä.

Lue lisää: Yksityisyyden suoja työelämässä