Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Työntekijällä tai virkamiehellä on lakisääteinen oikeus opintovapaaseen. Opintovapaaoikeus koskee kaikkia työntekijöitä, sekä yksityisen että julkisen työnantajan palveluksessa olevia.

Edellytyksenä on, että työntekijä on työskennellyt päätoimisesti saman työnantajan palveluksessa vähintään yhden vuoden, joko yhdenjaksoisesti tai pätkissä. Tällöin on oikeus saada enintään kaksi vuotta opintovapaata viiden vuoden aikana. Viiden päivän opintovapaaoikeus syntyy silloin, kun on saman työnantajan palveluksessa yhdessä tai useammassa jaksossa kolme kuukautta.

Opintovapaa on palkatonta, ellei toisin sovita. Opintovapaata ei ole opiskelu työnantajan määräyksestä tai työntekijän osallistuminen ammattinsa edellyttämään lakisääteiseen koulutukseen.

Mikä merkitys opintovapaaoikeudella sitten on?

Ensiksikin koska kyseessä on työntekijän oikeus, ei työnantaja voi sitä kieltää. Ainoastaan silloin, kun opintovapaan myöntämisestä aiheutuisi työnantajan toiminnalle tuntuvaa haittaa eikä vapaata voida kaikille halukkaille myöntää, annetaan etusija ammatilliseen koulutuksen ja peruskoulun oppimäärän suorittajille. Mitä tuntuvalla haitalla tarkoitetaan? Selvää on, että pientyönantaja voi helpommin evätä vapaan kuin suurempi työnantaja, jolla on paremmat mahdollisuudet hankkia sijaisia opintovapaalaisille. Haitta riippuu myös työnantajan toiminnan laadusta. Voisi myös ajatella, että julkisyhteisö ei niin helposti kärsi haitasta kuin yksityinen työnantaja.

Toinen merkillepantava seikka on, että työ- tai virkasuhteen kestosta riippuvat edut eivät katkea opintovapaan aikana. Tällä voi olla vaikutusta irtisanomisajan pituuteen. Vuosilomaoikeus kertyy 30 päivän ajalta.

Kolmas seikka on, ettei opintovapaan hakemisen tai käyttämisen vuoksi voida työntekijää irtisanoa tai työsuhdetta purkaa tahi muuten päättää. Tiedossa ei ole, että tällaisia tapauksia olisi ratkaistu oikeuksissa. Sen todistaminen, että työsuhteen päättämisen syynä olisi opintovapaa, on varmasti vaikeaa.

Työntekijä voi siirtää yli 5 päiväksi myönnettyä opintovapaata, jos siitä ei aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Jos ei halua lainkaan käyttää jo myönnettyä opintovapaata, on siitä ilmoitettava vähintään 2 viikkoa ennen.

Jos opintovapaa on myönnetty yli 50 työpäiväksi, voi työntekijä sen keskeyttää, mikäli ilmoittaa siitä työnantajalle vähintään 4 viikkoa ennen työhön palaamista. Mikäli opintovapaan aikana sairastuu yli 7 päiväksi, saa tämän jakson käyttää myöhemmin, ilmoitettuaan asiasta työnantajalle.

Sen sijaan mikäli työnantaja on tehnyt opintovapaalla olevan sijaisen kanssa työsopimuksen, joka on lain mukaan pidettävä voimassa, ei työnantajalla kuitenkaan ole velvollisuutta ottaa opintovapaalaista takaisin työhön tuona aikana. Toisin sanoen opintovapaan keskeyttäminen ei aina ole mahdollista, etenkään jos työnantaja on ottanut sijaisen.

Opintovapaa on myös käytettävä opintoihin. Työnantajalla on nimittäin oikeus saada nähtäväkseen todistus opetuksen järjestäjältä, että opintovapaalainen on osallistunut opetukseen. Ja mikäli tällaista todistusta ei ilman hyväksyttävää syytä ole esittää, on työnantajalla oikeus olla antamatta opintovapaata enää seuraavan kahden vuoden aikana.