Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Työntekijälle maksetaan vuosiloma-ajalta palkka eri laskentasäännöillä palkkaustavasta riippuen.

Kuukausipalkkaisella on oikeus saada sama palkka kuin jos hän olisi työssä. Palkanmaksupäivinä hänelle suoritetaan normaali kuukausipalkka. Mahdollista on myös jakaa kuukausipalkka luvulla 25 ja kertoa tämä pidettävien lomapäivien lukumäärällä. Tällöin joudutaan kuitenkin täsmäyttämään lomapalkka vastaamaan kuukausipalkkaa loman pitämisen jälkeen, koska näistä ei aina tule samoja summia.

Jos työntekijälle maksetaan kiinteää peruspalkkaa ja sen lisäksi provisiota tai tulospalkkaa, olosuhdelisää tms. säännöllisesti toistuvaa lisäpalkkaa, lomapalkkaan noudatetaan kahta sääntöä. Kiinteään osaan sovelletaan em. normaalia pääsääntöä ja lisäosaan keskipäiväpalkkaan ja lomapäivien lukumäärän perusteella vaihtelevan kertoimen mukaan määräytyvää lomapalkkaa. Tämä laskentasääntö on melko monimutkainen ja edellyttää työnantajalta tarkkaa työajan seurantaa.

Pääsääntöisesti keskipäiväpalkka lasketaan siten, että lomanmääräytymisvuoden (1.4. – 31.3.) aikana työntekijälle työssäolon ajalta maksettu palkka jaetaan lomanmääräytymisvuoden aikana tehtyjen työpäivien määrällä, johon lisätään tehtyjen ylituntien kahdeksasosa. Näin saatu päiväpalkka kerrotaan vuosilomalain 11 §:ssä mainitulla kertoimella, jonka suuruus riippuu lomapäivien lukumäärästä.

Samaa keskipalkkasääntöä sovelletaan tuntipalkkaiseen ja urakkapalkkaiseen työntekijään. Myyntialalla tätä sääntöä sovelletaan puhtaasti provisiopalkkaa tekevään työntekijään. Ei ole niinkään harvinaista, että provisiopalkkaa saavalle työntekijälle ei makseta lomapalkkaa lainkaan tai se on työsopimuksessa sisällytetty sovittuun provisioon. Tällainen sopimus on kuitenkin mitätön.

Keskipalkkalaskennassa otetaan huomioon vain työssäoloajalta maksettu palkka. Huomioon ei oteta sairausajan palkkaa, äitiysloma-ajan palkkaa (jos sellaista työehtosopimuksen mukaan on maksettu), varallaolokorvausta eikä esim. matka-ajan palkkaa (koska ei katsota työajaksi). Olipa pois työstä mistä syystä tahansa, ei poissaolopäivää oteta huomioon tässä laskennassa.

Alle 14 päivää kalenterikuukaudessa tekevän työntekijän lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti. Työsuhteen alussa lomapalkka on 9 % ja lomanmääräytymisvuoden jälkeen 11,5 % ko. vuotena maksetusta palkasta ylityökorotuksia lukuun ottamatta.

Jos lomapalkkaa ei ole suoritettu asianmukaisesti, vanhenee oikeus siihen 2 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin se olisi tullut maksaa tai loma pitää.