Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Työnantaja irtisanoessa työntekijän taloudellisista ja/tai tuotannollisista syistä on työnantajalla velvollisuus ottaa työntekijä takaisin tietyin edellytyksin. Takaisinottovelvollisuus ei koske tilanteita, joissa työntekijä on irtisanottu henkilökohtaisten syiden perusteella eikä työsopimuksen purkutilanteita.

Ensinnä työntekijän tulee olla työvoimatoimiston rekisterissä työnhakijana. Hänen ei tarvitse olla työtön työnhakija, vaan riittää että hän hakee työtä työvoimatoimiston välityksellä.

Toiseksi työnantajan tulee tarjota irtisanotulle työntekijälle työtä vain, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu oli tehnyt. Näitä tehtäviä ovat sellaiset, joita työntekijä teki tai olisi ollut velvollinen työsopimuksen mukaisesti tekemään. Samankaltaisilla tehtävillä tarkoitetaan sellaisia tehtäviä, joita työntekijä ammattitaitonsa, koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella pystyy tekemään. Tarjottavan työn ei tarvitse olla vakituinen, vaan määräaikaistakin työtä on tarjottava. Työnantajalla ei ole velvollisuutta järjestää udelleenkoulutusta.

Kolmanneksi työtä tulee tarjota 9 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä lukien. Työsuhde päättyy, kun irtisanomisaika kuluu umpeen riippumatta siitä, onko työntekijällä työntekovelvoitetta vai ei.

Usein irtisanomistilanteet päättyvät sopimukseen, jossa työnantaja suorittaa ”kultaisena kädenpuristuksena” irtisanomisajan palkan lisäksi ylimääräisen korvauksen sitä vastaan, ettei työntekijä riitauta irtisanomista. Sopimuksissa on toisinaan maininta, ettei työntekijä tule vetoamaan takaisinottovelvollisuuteen, vaikka työnantajalla olisikin tarvetta palkata uusia työntekijöitä 9 kuukauden kuluessa. Ovatko tällaiset sopimukset päteviä?

Sopimus, jolla vähennetään työntekijälle työsopimuslain mukaan kuuluvia oikeuksia ja etuja, on mitätön. Takaisinottovelvoite on korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa KKO 2007:69 katsottu tällaiseksi eduksi, koska sillä on tarkoitettu suojella työntekijää työttömyydeltä ja varata hänelle mahdollisuus palata ammattitaitoaan vastaavaan työhön. Takaisinottovelvollisuus on siis ns. pakottavaa oikeutta, josta ei voida sopia toisin.

Työsopimusoikeudessa vallitsee työntekijän suojeluperiaate, joka suojaa häntä myös siltä varalta, että tulee irtisanomistilanteessa allekirjoittaneeksi sellaisen sopimuksen, jota myöhemmin katuu. Irtisanomistilanteet ovat usein painostavia, tunnepitoisia ja lamaannuttavia eikä silloin harkintakyky ole parhaimmillaan. Usein nimi pannaan paperiin vain siksi, että päästään epämiellyttävästä tilanteesta pois. Tulee kuitenkin muistaa, että pääsääntönä on sopimusten pitävyys ja pätevyys. Sopimukset tai niiden ehdot irtisanomistilanteissa ovat vain poikkeuksellisesti mitättömiä. Tällainen tilanne on ollut em. KKO:n ennakkotapauksessa.