Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Marraskuun alussa tuli voimaan uusi laki kunnallisesta viranhaltijasta, jolla kumottiin kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvalaki. Virkasäännöissä ei enää voi olla viranhaltijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä vaan ne ovat uudessa laissa, joka sääntelee kattavasti kunnallisen viranhaltijan oikeusasemaa. 

Lain tarkoitus on ohjata virkasuhteen käyttöalaa, kun kunnissa ja kuntayhtymissä henkilöstöstä noin puolet on jo pidemmän aikaa ollut työsuhteisia ja virka- ja työsuhteen erot ovat käytännössä kaventuneet. Uudessa laissa viranhaltijan oikeuksia ja velvollisuuksia säännellään tavalla, joista vastaava säännös löytyy usein työtekijöitä koskevasta työsopimuslaista.

Uudessa laissa viranhaltijoita ei ole enää jaoteltu vakinaisiin, väliaikaisiin ja tilapäisiin, vaan viranhaltija on henkilö, jolla on julkisoikeudellinen joko toistaiseksi tai määräaikaisena oleva palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään. Laissa on säännökset viran hakumenettelystä ja virkasuhteeseen ehdollisena ottamisesta silloin, kun otettavan henkilön terveydentilaa koskevat tiedot eivät ole valintahetkellä käytettävissä. Tällöin tietojen toimittamatta jättäminen johtaa siihen, että virkasuhteeseen ottaminen raukeaa viranomaisen päätöksellä. Viranhaltija on velvollinen antamaan työnantajalle työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi tarpeelliset tiedot ja osallistumaan tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 

Koeaikaa koskevassa pykälässä on erikseen mainittu joskus riitaisuutta aiheuttanut tilanne, jossa viranhaltija otetaan saman työantajan palveluksessa virkasuhteesta toiseen. Koeaika on tällöin mahdollinen uudessa virkasuhteessa vain, jos viranhaltijan tehtävissä tai asemassa tapahtuu huomattava muutos.

Työnantajan velvollisuuksista mainitaan muun muassa syrjintäkielto, työyhteisön ja työilmapiirin kehittämisvelvoite ja työturvallisuudesta huolehtimisvelvoite sekä palkkalaskelman antamisvelvollisuus palkanmaksun yhteydessä. Lakiin on valittu sana palkkalaskelma palkkatodistuksen sijasta. Syrjinnän osalta on huomattava säännös, jonka mukaan määräaikaisissa ja osa-aikaisissa virkasuhteissa ei saa pelkästään määräaikaisuuden tai osa-aikaisuuden vuoksi soveltaa epäedullisempia palvelussuhteen ehtoja kuin muissa virkasuhteissa, ellei asiallista syytä ole. Työyhteisön ja työilmapiirin kehittämisvelvoite on merkittävä uudistus. Käytännössä se merkitsee työnantajalle velvoitetta opastaa, perehdyttää ja kouluttaa siten, että viranhaltija suoriutuu tehtävien hoidosta.

Viranhaltija ei saa ottaa vastaan sivutoimea, joka edellyttää työajan käyttämistä siihen, ellei työnantaja myönnä siihen lupaa. Jos sivutoimeen ei käytetä työaikaa, on siitä kuitenkin ilmoitettava työnantajalle.

Laissa on oma lukunsa virkasuhteessa tapahtuvista muutoksista, joita ovat virkasuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi, osa-aikaisen viranhaltijan oikeus muuhun virkaan, virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen tai viranhaltijan asema kunnan tai kuntayhtymän toiminnallisen osan luovuttamisessa toiselle työnantajalle, myös yksityisoikeudelliselle yhteisölle tai säätiölle.

Laissa on myös yksityiskohtaiset säännökset lomautusmenettelystä, irtisanomisesta, purkamisesta ja niissä noudatettavasta menettelystä, menetettyjen ansioiden korvaamisesta ja virantoimituksesta pidättämisestä. 

Näistä muutoksista tarkemmin tulevissa artikkeleissa.