Viilot & Vainio Facebookissa

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy
Topeliuksenkatu 7 A
00250 HELSINKI 
Puh: 010 8411 000

Suomen Vahvimmat

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätöksellä tehtävää palkanmaksun ja työnteon väliaikaista keskeyttämistä. Työsuhde muutoin jatkuu entisellään, mutta palkkaa ei makseta eikä työtä tehdä. Lomauttaminen voi tapahtua myös säännöllistä työaikaa lyhentämällä.

Lomauttaminen

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätöksellä tehtävää palkanmaksun ja työnteon väliaikaista keskeyttämistä. Työsuhde muutoin jatkuu entisellään, mutta palkkaa ei makseta eikä työtä tehdä. Lomauttaminen voi tapahtua myös säännöllistä työaikaa lyhentämällä.

Lomautuksesta voidaan myös työnantajan aloitteesta sopia työntekijän kanssa. Sen sijaan työsopimuslaki ei tunne enää kurinpidollista lomauttamista. Laki ei myöskään koske työntekijän intressissä ja aloitteesta tapahtuvaa lomauttamista (työloma tai ”virkavapaus”), josta luonnollisesti voidaan vapaasti sopia.

Lomauttamisen perusteet

Lomauttamiselle on oltava laissa mainitut perusteet, sitä ei voida toimeenpanna ikään kuin varmuuden vuoksi. Työantajalla tulee olla taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuva irtisanomisperuste tai ainakin työn tulee olla tilapäisesti vähentynyt. Tilapäisyydellä tarkoitetaan enintään 90 päivää.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei saa lomauttaa, ellei häntä ole otettu sijaiseksi ja jos tämä vakituinen olisi työssä, olisi työnantajalla oikeus lomauttaa tämä vakituinen. Eli sijainen saadaan lomauttaa, jos vakituinenkin saataisiin lomauttaa.

Lomautusilmoitus

Työnantajan tulee niin pian kuin mahdollista antaa työntekijälle ennakkoselvitys tulevan lomautuksen perusteista, laajuudesta ja kestosta. Ennakkoselvitysvelvollisuus koskee käytännössä vain alle 30 työntekijän kokoisia yrityksiä, koska suuremmissa tulee noudattaa yhteistoimintaneuvotteluja, jotka korvaavat ennakkoselvityksen.

Varsinainen lomautusilmoitus tulee antaa työntekijälle henkilökohtaisesti vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Siinä tulee mainita lomautuksen peruste, alkamisajankohta ja kesto tai arvioitu kesto. Äitiys-, vanhempainlomalla, hoitovapaalla tai vastaavalla ajanjaksolla olevalle työtekijälle ei tarvitse lomautusilmoitusta antaa, mikäli hänelle ei ko. ajalta muutenkaan makseta palkkaa.

Lomautusilmoituksen merkitys on siinä, että lomautus voi alkaa vasta 14 päivää ilmoituksen antamisen jälkeen.

Lomautusaika

Lomautuksen aikana työntekijä saa lähes vapaasti ottaa muuta työtä. Työntekijä ei kuitenkaan saa tehdä kilpailevaa työtä. Korkein oikeus on katsonut, että kilpailevan urakkatarjouksen tekeminen lomautuksen aikana oikeutti työnantajan purkamaan työsopimuksen. Toisaalta on muistettava, että työntekijällä on perustuslain turvaama oikeus hankkia toimeentulonsa.

Kun lomautus päättyy, tulee työnantajan ilmoittaa siitä 7 päivää aikaisemmin. Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen aikainen toinen työsuhde 5 päivän irtisanomisaikaan noudattaen.

Sen sijaan se työsuhde, josta työntekijä lomautettiin, on lomautuksen aikana irtisanottavissa työntekijän puolelta milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa, paitsi viimeisen 7 päivän aikana ennen kun työn pitäisi alkaa.

Ns. roikkolomautus

1990-luvun taloudellisen laman aikana esiintyi ns. roikkolomautuksia. Tällä tarkoitettiin lomautusta, jota ei ollenkaan työnantajan puolelta päätetty. Ne jäivät ikään kuin roikkumaan, kun työnantajalla ei ollut velvollisuutta irtisanoa työsuhdetta. Lomautukset saattoivat jatkua useita vuosia, ilman että työnantajalla oli velvollisuutta maksaa irtisanomisajan palkka.

Silloinen työsopimuslaki ei kieltänyt roikkolomautuksia, mutta korkein oikeus otti näihin kielteisen kannan, joka sitten kirjattiin työsopimuslakiin.

Kun lomautus on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, on työntekijällä oikeus irtisanoa työsopimus ja saada hyväkseen se irtisanomisajan palkka, jota työnantajan tulee noudattaa. Irtisanomisajan palkasta saadaan vähentää 14 päivän lomautusilmoitusajan palkka.